Wist je dat...

... de Belgian Reactor 2 bijna 20 % van al het silicium in de wereld bestraalt dat gebruikt wordt in windmolens en hybride auto's?
 
Atheneum Alicebourg | Lanaken
Atheneum Alicebourg | Lanaken
Atheneum Het Spoor | Mol
Atheneum Het Spoor | Mol
Bezoek Campus De Reynaert, Tielt
Bezoek Campus De Reynaert, Tielt
Bezoek Campus Russelberg, Tessenderlo
Bezoek Campus Russelberg, Tessenderlo
Bezoek Mater Dei Secundair Leuven
Bezoek Mater Dei Secundair Leuven
Bezoek Sancta Maria Instituut, Kasterlee
Bezoek Sancta Maria Instituut, Kasterlee
Bouwens van der Boijcollege, Panningen
Bouwens van der Boijcollege, Panningen
College O.L.V. Ten Doorn | Eeklo
College O.L.V. Ten Doorn | Eeklo
Gemeentelijk Instituut | Brasschaat
Gemeentelijk Instituut | Brasschaat
Gemeentelijk Instituut | Brasschaat
Gemeentelijk Instituut | Brasschaat
Gemeentelijk Instituut | Brasschaat | Groep 1
Gemeentelijk Instituut | Brasschaat | Groep 1
Gemeentelijk Instituut | Brasschaat | Groep 2
Gemeentelijk Instituut | Brasschaat | Groep 2
Koninklijk Atheneum | Berchem
Koninklijk Atheneum | Berchem
Koninklijk Atheneum | Oudenaarde
Koninklijk Atheneum | Oudenaarde
Leeuwarder Lyceum | Leeuwarden | Nederland
Leeuwarder Lyceum | Leeuwarden | Nederland
Leeuwarder Lyceum | Leeuwarden | Nederland
Leeuwarder Lyceum | Leeuwarden | Nederland
Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve
Lycée Martin V | Louvain-la-Neuve
Montfortcollege | Rotselaar
Montfortcollege | Rotselaar
Montfortcollege | Rotselaar
Montfortcollege | Rotselaar
Osg Piter Jelles Aldlân | Leeuwarden | Nederland
Osg Piter Jelles Aldlân | Leeuwarden | Nederland
Provinciaal  Instituut | Lommel
Provinciaal Instituut | Lommel
Provinciaal technisch Instituut Kortrijk
Provinciaal technisch Instituut Kortrijk
Sancta Maria Instituut | Kasterlee
Sancta Maria Instituut | Kasterlee
Sancta Maria Instituut | Kasterlee
Sancta Maria Instituut | Kasterlee
Schoolbezoek | GTI, Beveren
Schoolbezoek | GTI, Beveren
Schoolbezoek | Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel | Schaarbeek
Schoolbezoek | Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel | Schaarbeek
Schoolbezoek | KOSH Campus Bovenrij, Herentals
Schoolbezoek | KOSH Campus Bovenrij, Herentals
Schoolbezoek | Sint-Aloysiusinstituut Lier
Schoolbezoek | Sint-Aloysiusinstituut Lier
Sint Jozefinstituut | Betekom
Sint Jozefinstituut | Betekom
Spectrumcollege Bovenbouw Sint -Jozef | Beringen
Spectrumcollege Bovenbouw Sint -Jozef | Beringen
Spectrumcollege Bovenbouw Sint-Jozef | Beringen
Spectrumcollege Bovenbouw Sint-Jozef | Beringen
Visite de l'institut du Sacré-Coeur | Nivelles
Visite de l'institut du Sacré-Coeur | Nivelles
Visite Institut du Sacré-Coeur
Visite Institut du Sacré-Coeur
Visite IPES, Tubize
Visite IPES, Tubize
Visite Sacre-Coeur de Lindhoudt, Woluwe Saint Lambert
Visite Sacre-Coeur de Lindhoudt, Woluwe Saint Lambert
Visite scolaire | Ecole Européenne Bruxelles II
Visite scolaire | Ecole Européenne Bruxelles II
Visite scolaire | Ecole Européenne, Mol
Visite scolaire | Ecole Européenne, Mol
Visite scolaire | Pater-Damian Sekundarschule, Eupen
Visite scolaire | Pater-Damian Sekundarschule, Eupen
Vrije Rudolf Steinerschool | Gent
Vrije Rudolf Steinerschool | Gent
WICO campus TIO | Overpelt
WICO campus TIO | Overpelt
 

Juridische Mededeling omtrent het Gebruik van de Website en de Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden voor Gebruik van de Website van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) (jongeren.sckcen.be)

De hiernavolgende bepalingen sluiten de aansprakelijkheid van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) uit, of beperken deze. Deze bepalingen zijn slechts van toepassing in zoverre dit is toegestaan onder de Belgische wetgeving.

Deze website wordt beheerd en onderhouden door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN). Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hiernavolgende Algemene Voorwaarden. Door het loutere gebruik van deze website stemt u in met het wettelijk bindend karakter van deze Algemene Voorwaarden. SCK•CEN  behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde aan te passen, te vervolledigen of te vervangen.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Deze website bevat een grote hoeveelheid complexe informatie. De websitebeheerder heeft getracht om deze informatie zo duidelijk, gebruiksvriendelijk en accuraat mogelijk te maken. Niettemin wijst het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de volledigheid en accuraatheid van de informatie beschikbaar op de website af. Evenmin garandeert SCK•CEN, uitdrukkelijk noch impliciet, de toepasselijkheid van de informatie vervat in de documenten en andere materialen, in welke vorm of voor welk doeleinde dan ook. Ten slotte garandeert SCK•CEN evenmin de naleving van alle toepasselijke wetten door de inhoud van deze website, noch de betrouwbaarheid of de bruikbaarheid ervan.

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) garandeert geenszins de beschikbaarheid, noch de continuïteit van de werking van de website. SCK•CEN kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website, noch voor enige schade voortkomend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website.

De toegang tot, alsook het gebruik van, deze website is geheel op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker en het is niet gewaarborgd dat het gebruik van de website of van enige informatie gedownload vanop deze website geen schade zal toebrengen aan enige eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van data of computervirusinfecties.

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, deze website aan te passen, te onderbreken of stop te zetten zonder enige voorgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid voor de betaling van een schadevergoeding aan de gebruiker of een derde persoon. SCK•CEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige verandering, onderbreking of opschorting van de website.

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het verlies of de schade die voortkomt uit veranderingen die werden gemaakt aan de inhoud van deze website door onbevoegde derden.

Deze website bevat links naar andere websites die worden beheerd en onderhouden door derden. Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) heeft geen controle over de inhoud of de veiligheid van dergelijke website. Doorklikken naar een externe website is op eigen risico van de gebruiker en SCK•CEN  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. SCK•CEN kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit het gebruik van dergelijke door derden beheerde website.

Gebruik van de Website

Alle gebruikers die toegang hebben tot de website stemmen ertoe in deze te gebruiken conform deze Algemene Voorwaarden van Gebruik en alle toepasselijke rechtsregels.
De gebruikers hebben geen toestemming om de informatie en materialen die op deze website beschikbaar worden gemaakt te gebruiken op enige verboden wijze of met een verboden doel, strijdig met de openbare orde en met de goede zeden en/of (mogelijk) strijdig met de rechten van derden.

Persoonsgegevens

Voor zover het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal het dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

Persoonsgegevens mogen worden opgeslagen en gebruikt door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) om u op de hoogte houden van onderzoek en diensten die u mogelijk aanbelangen. Deze gegevens zullen door SCK•CEN enkel voor de normale uitoefening van haar activiteiten worden gebruikt en zullen niet beschikbaar worden gemaakt voor derden.

U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens of de rechtzetting ervan vragen door een brief te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN), Hermann-Debrouxlaan 40, BE-1160, Brussel. U heeft tevens steeds het recht om op dezelfde wijze verzet uit te oefenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Auteursrechten

© Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN).  Alle rechten, behoudens mits uitdrukkelijk toegestaan, zijn voorbehouden. Herwerking in enige vorm van enig deel van de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij voor persoonlijk, niet-commercieel en niet-politiek gebruik, of tenzij voor het gebruik zoals vermeld in de wederzijdse overeenkomst met de gebruiker.

Toepasselijk Recht

De Algemene Voorwaarden voor gebruik van deze website worden beheerst door het recht van het Belgische Koninkrijk en elk conflict betreffende deze website zal onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische hoven en rechtbanken.

Aanpassingen aan de Website

De inhoud van deze website, inclusief deze Algemene Voorwaarden, is onderworpen aan aanpassingen door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN), zonder voorafgaande kennisgeving.

Geregistreerde Gegevens

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN), Stichting van Openbaar Nut (SON)

Maatschappelijke zetel
Avenue Hermann-Debroux 40
B-1160 Brussel
Tel: +32 (0) 2 661 19 51
Fax: +32 (0) 2 661 19 58
Onderzoekscentrum
Boeretang 200
B-2400 Mol
Tel: +32 (0) 1 433 25 73
Fax: +32 (0) 1 433 89 36

RPM Bruxelles/RPP Brussel TVA/BTW BE 0406 568 867

Statuts : voir annexes du Moniteur Belge, 27 mars 2006 / Statuten : zie bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 27 maart 2006

Verantwoordelijke beheerder: M. Christian Legrain, e-mail: info@sckcen.be.

Informatie

Indien u meer informatie wenst over de inhoud van deze website, contacteer ons dan per e-mail op info@sckcen.be.